ImageZde si můžete přečíst významy jednotlivých slov či zkratek tématicky zaměřených na internet či souvisejících s tvorbou webových stránek. Většinu významů slov, níže abecedně seřazených, jsem převzal z mezinárodní databáze www.wikipedia.org.

 

(zkratka AS) je objektově orientovaný programovací jazyk pro aplikace vyvíjené pomocí Macromedia Flash, nebo jiných vývojářských nástrojů, které využívají stejného datového formátu. Pomocí ActionScriptu lze vytvářet internetové aplikace či animace. Script vychází ze standardizované verze jazyka JavaScript, který se nazývá ECMAScript.

Více

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů.

Více

Jde o rodinu programovacích jazyků, která byla zavedena jako jednoduchý nástroj pro výuku programování. K jednoduchosti přispívalo, že klíčová slova jazyka vychází z angličtiny. Jazyk navrhli roku 1963 John G. Kemeny a Thomas E. Kurtz z Dartmouthské univerzity. Název BASIC je zkratkou anglických slov Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code.

Více

Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta.

Více

Tento programovací jazyk byl navržen organizací W3C. Autorem prvotního návrhu byl Hakon Wium Lie. Byly vydány zatím 2 úrovně specifikace (CSS1 a CSS2). 7. června 2011 byla dokončena revize CSS 2.1 a pracuje se na verzi CSS3. Hlavním smyslem je umožnit tvůrcům webových stránek oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu.

Více

Del.icio.us (angl.: chutný) je webová služba, která umožňuje ukládání a sdílení záložek (uživatel ukládá internetové odkazy). Stránka byla založena Joshuou Schachterem roku 2003. Po čase byla koupena společností Yahoo! (rok 2005). Má více než tři miliony uživatelů a 100 milionů záložkovaných URL.

ODP, podle původní domény directory.mozilla.org také DMOZ je projekt otevřeného vícejazyčného adresáře, jehož vlastníkem je firma Netscape Communications Corporation. Spuštěn byl 5. června 1998. Na rozvoji může spolupracovat každý zaregistrovaný uživatel, který má ochotu spolupracovat s ostatními podílejícími se lidmi na tomto projektu, vůli dodržovat směrnice a pracovat nezištně.

angl. překlad zkratky: akronym anglického Document Object Model, česky: objektový model dokumentu. Jde o  objektově orientovanou reprezentaci XML či HTML dokumentu. Je to API umožňující přístup nebo modifikaci obsahu, struktury, stylu dokumentu, a jejich součástí.

Více

angl. překlad Document Type Definition, česky Definice typu dokumentu. Jde o jazyk určený pro popis struktury XML případně SGML dokumentu. Tento jazyk omezuje množinu přípustných dokumentů, které spadají do daného typu či třídy. DTD například vymezuje jazyk HTML nebo XHTML.

Více

je typ webové stránky, jejíž obsah je vygenerován aktuálními informacemi pro všechna individuální zobrazení. Nejedná se o statickou webovou stránku. Obsah se mění v závislosti na čase (blog), uživateli (přihlášení uživatele pomocí tzv. session), uživatelské interakci (on-line počítačová hra), kontextu (přizpůsobení pomocí parametrů) či jakékoli kombinaci výše zmíněných variant.

Více

je aplikační rámec pro softwarovou strukturu, která slouží jako podpora při programování a vývoji různých softwarových projektů. Obsahuje programy, knihovny API, podporu k návrhovým vzorům či doporučené postupy ve vývoji.

Více

GIF (Graphics Interchange Format, vyslovuje se džif) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku. GIF používá bezeztrátovou kompresi LZW, na rozdíl například od formátu JPEG, který používá ztrátovou kompresi. GIF je tedy vhodný pro uložení tzv. pérovek (nápisy, plánky, loga). GIF umožňuje také jednoduché animace.

Více

Google Tag Manager (GTM) je systém pro správu měřicích kódů na webových stránkách. Jeho princip je takový, že se na web umístí pouze jeden kód a poté se již prostřednictvím webového rozhraní vkládají jednotlivé měřicí kódy. Tento postup velice usnadňuje a zrychluje práci s kódy (anglicky se označují jako tagy), kdy jsou z nasazení vynecháni programátoři.

Více

GNU General Public License, GNU GPL (česky „všeobecná veřejná licence GNU“) je licence pro svobodný software, původně napsaná Richardem Stallmanem pro projekt GNU. GPL je nejpopulárnějším a dobře známým příkladem silně copyleftové licence, která vyžaduje, aby byla odvozená díla dostupná pod toutéž licencí.

Více

nebo-li neviditelný web (angl. deep web či invisible web) je definován jako textová stránka, soubor nebo jiná informace přístupná prostřednictvím WWW, kterou webové vyhledávače (google, seznam, yahoo aj.) nedokážou nebo z jiného důvodu nechtějí zahrnout do svého indexu (seznamu).

Více

HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

Více

HTTP (angl. zkratka: Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol, který je určen k výměně hypertextových dokumentů formátu HTML. Používán je běžně port TCP/80, ve verzi 1.1 protokolu, který je definován v RFC 2616. Tento protokol je s elektronickou poštou nejčastěji používaným a zasloužil se o obrovský rozmach internetu.

Více

HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

Více

je celosvětový propojený systém s počítačovými sítěmi, ve kterých spolu jednotlivé počítače komunikují pomocí tzv. rodiny protokolů TCP/IP. Cílem všech uživatelů, kteří využívají internet, je vzájemná komunikace, resp. výměna informací.

Více

je označení pro období rozkvětu internetových firem, které neměly promyšlený obchodní model a brzy zkrachovaly, ale dokázaly přilákat velké investice. Toto období probíhalo v letech 1996 až 2001, s vrcholem investic v roce 2000. V roce 2001 internetová bublina praskla a nadhodnocené akcie ztratily hodnotu. Internetová horečka zasáhla nejvíce USA a západní země.

Více

Java je platformou celé sady produktů počítačového softwaru a specifikací od společnosti Sun Microsystems. Společně poskytují systém k vývoji aplikačního softwaru. Java se používá pro široké spektrum počítačových platforem počínaje vestavěnými systémy a mobilními telefony, až po podnikové servery nebo superpočítače na vysoké úrovni.

Více

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků.

Více

Joomla! je bezplatný open source CMS pro účely publikování informací na internetu a intranetu. Je napsána v jazyce PHP a využívá databázi MySQL. Joomla! podporuje caching, indexaci stránek, RSS, tisknutelné verze stránek, zobrazování novinek, blogy, diskusní fóra, hlasování, kalendář, vyhledávání v rámci webserveru, lokalizace a vícejazyčné verze.

Více

JPEG (vyslovováno originálně džeipeg, ale užívá se též počeštěné výslovnosti jépeg nebo jpeg) je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě. Formát souboru, který tuto kompresi používá, se také běžně nazývá JPEG.

Více

Jde o javascriptovou knihovnu, se širokou podporou internetových prohlížečů (Google Chrom aj.), kladoucí důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Knihovna jQuery byla vydána Johnem Resigem 01/2006 na newyorském BarCampu.

Více

LZW84 (Lempel-Ziv-Welch 84) je bezeztrátový kompresní algoritmus vyvinutý Abrahamem Lempelem, Jacobem Zivem a Terry Welchem. Byl publikován v roce 1984 jako vylepšení algoritmů LZ77 a LZ78 publikovaných v letech 1977 a 1978. Je relativně jednoduchý a rychlý, ale nedosahuje zdaleka tak dobré komprese jako náročnější algoritmy jako LZMA, je většinou horší než Deflate a neprovádí analýzu dat.

Více

anglicky microformat (zkratka μF) je způsob, jak do webových stránek ukládat strojově čitelné informace pomocí stávajícího HTML či XHTML.

Více

Jde o algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek, který navrhl Larry Page a Sergey Brin. Tito lidé tvoří základ vyhledávače Google. Název algoritmu je dvojsmyslný, šlo by ho přeložit totiž ijako tzv. stránkové hodnocení nebo také Pageovo hodnocení. Dle vyjádření společnosti Google byl algoritmus pojmenován po Pageovi.

Je to rekurzivní zkratka PHP (Hypertext Preprocessor, česky „PHP: Hypertextový preprocesor), původně Personal Home Page. Jde o skriptovací programovací jazyk, který je určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátech HTML, XHTML nebo WML. PHP lze použít i pro tvorbu konzolových a desktopových aplikací.

Více

PNG (Portable Network Graphics – anglicky přenosná síťová grafika; oficiální výslovnost zkratky je „ping“) je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF, který byl patentově chráněný (LZW algoritmus), dnes jsou patenty prošlé.

Více

Jde o hodnotu popularity, kterou přiděluje algoritmus pro ohodnocení webových stránek a má vliv na pozice ve výsledcích vyhledávání. Tuto metodu hodnocení stránek vytvořila společnost Seznam.cz a má svého předchůdce v rámci hodnoty PageRank, kterou navrhl Larry Page, jeden ze základních pilířů vyhledávače Google.

bude novým evolučním stupněm webových stránek. Jde o web, kde budou informace strukturovány a uloženy dle standardizovaných pravidel, což bude usnadňovat jejich vyhledání a zpracování. Staví hlavně na Resource Description Framework (zkratka RDF) a Ontology Web Language (zkratka OWL). Na specifikacích pro sémantický web pracuje World Wide Web Consortium (W3C).

Více

nebo-li sémaziologie je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka (morfémy, slova, slovní spojení a věty). Význam je spojován nebo ztotožňován se vztahem těchto výrazů ke skutečnosti, kterou označují. Skutečností se rozumí to, co člověk poznal.

Více

angl. překlad Standard Generalized Markup Language. Jde o univerzální značkovací metajazyk umožňující  definovat značkovací jazyky jako své vlastní podmnožiny. Je to komplexní jazyk, který poskytuje mnoho značkovacích syntaxí, ale jeho složitá struktura brání většímu obecnému rozšíření pro běžné používání.

Více

V informatice označuje pravidla pro zápis formálního jazyka. Syntaxe popisuje tvar a sled jednotlivých znaků a jejich skupin, např. jak může vypadat název proměnné či funkce, dále určuje, kde se může objevit jaký speciální znak nebo klíčové (důležité) slovo, tedy slovo s hlavním významem.

Více

HTML prvek (element), který je základní jednotkou značkovacího jazyka HTML. Je složen z počáteční a koncové značky, mezi nimiž je umístěn text. Počáteční značka (tag), může obsahovat atributy včetně hodnot. Existují i uzavřené elementy neobsahující text a uvádí se za napsaný text, či udávají vlastnosti pomocí atributu a hodnoty.

Více

TIFF (zkratka Tag Image File Format) je jeden ze souborových formátů pro ukládání rastrové počítačové grafiky. Formát TIFF tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk. TIFF je složitější formát oproti jiným formátům pro ukládání rastrové grafiky. Tento formát vytvořila v roce 1986 společnost Aldus.

Více

Jde o tabulku znaků všech existujících abeced, která v současnosti obsahuje přes 110 000 znaků. Unicode umožňuje pracovat se znaky všech písem a různými symboly stejným způsobem, takže mohou být využívány zároveň. Vývoj Unicode začal již roku 1987 a byl dovršen roku 1991 založením Unicode Consortium.

Více

Je to mezinárodní Consortium (W3C), jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web. Cílem konsorcia je rozvíjet World Wide Web do jeho maximálního potenciálu pomocí vývoje protokolů a různých směrnic, které zajistí dlouhodobý růst a vývoj webových stránek. W3C se zabývá i vzděláním a přístupností k informacím, vyvíjí software a nabízí otevřenou diskuzi o webu prostřednictvím diskuzního fóra.

Více

World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.

Více

je aplikace v softwarovém inženýrství, poskytovaná uživatelům z webového serveru pomocí počítačové sítě Internet, či vnitropodnikovou obdobou intranet. Webové aplikace jsou populární převážně pro přítomnost webového prohlížeče coby klienta. Ten se potom nazývá tzv. tenkým klientem, protože sám o sobě logiku aplikace nezná.

Více

je dokument, který lze pomocí webového prohlížeče zobrazit na počítači (PC). Webové stránky jsou poskytované v rámci World Wide Webu (WWW). Informace jsou prezentovány formou tzv. hypertextu vytvořeného použitím značek HTML či XHTML. Webové Stránky se skládají z textu, obrázků, videí, zvuku a odkazů, které umožňují přechod na další webové stránky.

Více

(angl. browser, čtěte "brouzr"). Jde o  označení pro počítačový program v informatice, sloužící k prohlížení webových stránek (zkratka WWW). Webový prohlížeč podle pokynů uživatele (kliknutím na odkaz, zadáním URL adresy) komunikuje pomocí HTTP protokolu s webovým serverem a přijatá data pomocí obsažených značek (HTML, XHTML, XML aj.) zformátuje a zobrazí na obrazovce počítače.

Více

The Web Hypertext Application Technology Working Group (angl. zkratka WHATWG). Jde o pracovní skupinu  snažící se o návrhy nových technologií, které umožňují autorům psát a nasazovat webové aplikace snadněji  pomocí rozšíření již existujících technologií. Na rozdíl od konsorcia World Wide Web Consortium, a která se snaží o nezávislost, je WHATWG založena na příspěvcích konkrétních přispěvatelů.

Více

Ovládací prvek (anglicky widget nebo také anglicky control) je na počítači základní element pro interakci programu s uživatelem. Ovládací prvek je vizuálně ztvárněn a obvykle slouží pro manipulaci s daty v daném programu.

Více

Zkratka slov Wireless Markup Language. Jde o značkovací jazyk, který je založený na jazyce XML a umožňuje tvorbu on-line dokumentů pro mobilní zařízení. Struktura WML dokumentu je obdobná jako v HTML, XHTML apod. Má ale určitá specifika vycházející z jeho zaměření na mobilní přístroje.

Více

WorldWideWeb byl první webový prohlížeč. Jeho součástí byl i WYSIWYG editor. Poprvé byl představen 26. února 1991 a běžel na platformě NeXTSTEP. Jeho autorem byl Tim Berners-Lee. WorldWideWeb byl později přejmenován na Nexus, aby se předešlo záměnám s World Wide Webem.

Více

(angl. zkratka: Extensible Hypertext Markup Language) „rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“ je značkovacím jazykem určeným pro tvorbu hypertextových dokumentů (vyvinulo W3C). Předpokládalo se, že bude nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl ukončen. V roce 2007 došlo k založení pracovní skupiny, která pracuje na nové verzi HTML (označení HTML 5) a její XML variantu (označení XHTML 5).

Více

Extensible Markup Language (angl. zkratka XML, česky rozšiřitelný značkovací jazyk). Jde o obecný značkovací jazyk vyvinutý konsorciem W3C. Je to zjednodušená podoba staršího jazyka SGML. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a typy dat. Používá se pro serializaci dat, v čemž soupeří např. s JSON nebo YAML. Zpracování XML je podporováno řadou nástrojů a programovacích jazyků.

Více

nebo-li zdrojový text (slangově "zdroják") je označením zápisu textu (v informatice) počítačového programu v nějakém programovacím jazyce, uloženém v jednom či více textových souborech. Tento zdrojový kód je přímo prováděn, nebo je z něj nejprve vytvořen samostatný spustitelný soubor a teprve ten je potom spuštěn (prováděn procesorem počítače).

Více